Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów
Regulamin TEMIDAS Internetowej Księgarni Ekonomiczno-Podatkowej  www.temidas.pl
Definicja pojęć
§ 1


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
SPRZEDAWCY - należy przez to rozumieć firmę Temidas Consulting Group, z siedzibą: ul. Jana III Sobieskiego 18A/21, 87-100 Toruń, NIP 836-171-13-30, REGON 100130159;
KSIĘGARNI - należy przez to rozumieć prowadzoną przez sprzedawcę w swoim portalu internetowym pod adresem www.temidas.pl księgarnię internetową; 
PUBLIKACJI - należy przez to rozumieć wydawnictwa książkowe w postaci drukowanej i elektronicznej, programy komputerowe oraz czasopisma, 
KUPUJĄCYM - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, która dokonuje zakupu publikacji w księgarni. 

Informacje ogólne
§ 2


1. Księgarnia internetowa działając pod adresem www.temidas.pl (dalej księgarnia) jest własnością firmy Temidas Consulting Group Adam Wrzeszcz (sprzedawcy).
2. Regulamin określa zasady dokonywania przez sprzedawcę za pośrednictwem księgarni sprzedaży publikacji kupującym.
3. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Składanie i przyjmowanie zamówień
§ 3


1. Składanie zamówień publikacji możliwe jest 24 h/dobę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia działania księgarni dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych. 
2. Kupujący składa zamówienie poprzez wybór jednej lub kilku pozycji publikacji znajdujących się w księgarni oraz prawidłowe wypełnienie formularza lub założenie konta z podaniem loginu i hasła i przesłanie zamówienia lub poprzez wysłanie maila z zamówieniem na adres mailowy sprzedawcy temidas@temidas.pl, faxem pod nr tel. (56) 640 16 00 lub telefonicznie pod nr tel. 501 026 710. 
3. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu lub w mailu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację kupującego, w tym w szczególności nr telefonu kontaktowego oraz adres internetowy.
4. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację zamówienia oraz kupującego.
5. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego lub odbiorcy przesyłki. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.
7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie z uwagi na brak zamówionej publikacji lub zamówionej ilości egzemplarzy publikacji w magazynie, sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia. 
8. Kupujący jest uprawniony do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do chwili wysłania zamówienia, przesyłając anulację pocztą elektroniczną na adres internetowy sprzedawcy temidas@temidas.pl, faxem pod nr tel. (56) 640 16 00 lub telefonicznie pod nr tel. 501 026 710. 

Realizacja zamówień
§ 4


Realizacja zamówień następować będzie w terminie od 5 (pięciu) do 14 (czternastu) dni roboczych od chwili przekazania kupującemu przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Oferta księgarni i realizacja zamówień ogranicza się do terenu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zasady dostarczania zamówień
§ 5


1. Sprzedawca dostarcza zamówione publikacje w sposób wskazany przez kupującego w formularzu zamówienia. Publikacje dostarczane są za pomocą Poczty Polskiej. 
2. Sprzedawca realizuje zamówienia za pobraniem (zaliczeniem pocztowym) lub po dokonaniu przedpłaty (tzw. przelewu z góry) na konto sprzedawcy (dane do przelewu kupujący otrzyma w mailu potwierdzającym zamówienie oraz dostępne one są w zakładce "O nas" w serwisie www.temidas.pl). 

Ceny publikacji oraz opłaty należne
§ 6


1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą kupującego ceną sprzedaży poszczególnych publikacji jest cena podana w księgarni w dniu złożenia zamówienia przez kupującego. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia oraz podawane są w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Do ceny zamówienia zostaną doliczone koszty przesyłki określone w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, zgodnie z wyborem kupującego. 
2. W przypadku wyboru formy zapłaty za pobraniem koszt przesyłki zwykłej wynosi 14,00 zł, natomiast przesyłki priorytetowej 17,00 zł. 
3. W przypadku wyboru przelewu z góry koszt przesyłki zwykłej wynosi 10,00 zł natomiast przesyłki priorytetowej 12,00 zł. Przy wyborze tej formy zapłaty, zamówione publikacje wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty od kupującego na rachunku bankowym sprzedawcy. 
4. Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub wystawia paragon do każdego zamówienia. Dokument księgowy obejmuje ceny publikacji oraz koszty wysyłki. Koszt wysyłki dodawany jest do jednej z publikacji. Dokument księgowy wysyłany jest kupującemu wraz z zamówieniem. 

Odstąpienie od umowy oraz zasady zwrotu
§ 7


1. Jeżeli kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamawianych publikacji.
2. W przypadku pozostałych kupujących, nie posiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez kupującego zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego egzemplarza publikacji w stanie niezmienionym (publikacja nie może być używana i w żaden inny sposób zniszczona) w terminie nie dłuższym niż 14 ( czternaście ) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do przesyłki zawierającej zwracany egzemplarz publikacji kupujący zobowiązany jest dołączyć otrzymaną od sprzedawcy fakturę VAT lub paragon oraz pismo informujące o chęci odstąpienia od umowy. Zwrot uiszczonej przez kupującego ceny nastąpi w sposób przez niego określony w terminie 14 dni od dnia nadejścia zwróconego przez kupującego egzemplarza publikacji. Zwrotowi na rzecz kupującego nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych publikacji. 

Reklamacje
§ 8


1. Kupujący składa reklamację w terminie 7 (siedmiu) dni liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych publikacji drogą mailową na adres temidas@temidas.pl lub przesłane pocztą na adres siedziby sprzedawcy. 
2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania kupujący oczekuje od sprzedawcy. 
3. Sprzedawca rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub mailem) w terminie 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez kupującego. 
4. W razie uwzględnienia przez sprzedawcę reklamacji dotyczącej wad dostarczony egzemplarzy publikacji kupujący zobowiązany jest zwrócić na swój koszt na adres sprzedawcy. W takim przypadku sprzedawca dostarczy kupującemu nowy niewadliwy egzemplarz publikacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego egzemplarza nie jest możliwe sprzedawca zwróci kupującemu uiszczoną przez niego cenę. 

Ochrona danych osobowych
§ 9


Rejestrując się w księgarni lub podając swoje dane w formularzu wysyłki kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów realizacji składanych zamówień. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych księgarni nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

Newesletter
§ 10


Kupujący zakładający konto w księgarni lub wysyłający zamówienie na formularzu wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą mailową na wskazany adres mailowy informacji handlowych i reklamowych w formie Newslettera dotyczących oferowanych przez księgarnię publikacji. Newsletter jest wysyłany tylko wtedy, gdy osoby te wyraziły w sposób wyraźny chęć jego otrzymywania. Subskrybent może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie maila na adres mailowy temidas@temidas.pl. Adresy e-mail subskrybentów nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Postanowienia końcowe
§ 11


W przypadku, gdy kupujący posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży publikacji w księgarni stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.). 

Wejście w życie i zmiana regulaminu
§ 12


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl